ميز كنفرانس

 

میز کنفرانس و انواع آن

ميز كنفرانس يا همان ميز جلسات نقش تعيين كننده اي در واحدهاي اداري دارد .

توجه به اتاق كنفرانس از اين رو بيشتر است كه ارتباط و جلسات فروش در اين قسمت انجام مي پذيرد .

اتاق كنفرانس و ميز كنفرانس بايد متاثر از فعاليت شركتها باشند .

هزينه هاي زيادي در اين بخش از شركتها صورت مي پذيرد تا كارفرمايان و خريداران در محيطي تاثير كذار قرار گيرند .

ابعاد ميزكنفرانس بايد بر اساس ماكزيمم تعداد افرادي كه ممكن است در يك جلسه شركت كنند پيش بيني شود .

میز کنفرانس ام دی اف که ساختار آن تمام MDF بوده و برای تمامی محیط مناسب می باشد.

ميزهاي كنفرانس مدرن داراي مزاياي جانبي و الحاقي متناسب ديگري نيز هستند.

و میتواند بر اساس نياز مديران به ميز كنفرانس اضافه مي گردند .

ارائه بهترین راهکار و مناسبترین طرح را به ما بسپارید